ROT 2018-10-10T09:07:06+00:00

ROT

Beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) SDM omfattas av dessa regler. Enligt den sk fakturamodellen gäller från den 1 juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med belopp som motsvarar halva arbetskostnad.gn inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
2. Betalningsvillkor 10 dagar netto på vår faktura.
3. Beställaren ska — om entreprenören så begär — överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktionen som beställaren tillgodoräknats.
4. Beställaren försäkrar att han/hon är —helt eller delvis- ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.
5. Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden. (se nedanstående exempel).
6. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalningen ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från fakturering.

Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från skatteverket.

Exempel på faktura: Arbetskostnad 12 000 kr
Material 1 000 kr
Resor 100 kr
Mervärdesskatt 3 275 kr
Summa 16 375 kr

Avgår prel.skattereduktion 7 500 kr
Att betala 8 875 kr Kundens preliminära skattereduktion är 50% av arbetskostnaden (6000 kr jämte mervärdesskatt = 7500 kr).
Kunden betalar resterande belopp (16 375 kr — 7 500 kr=8 875kr).

Välj formulär nedan